Educational programme «Master delovogo administrirovaniya – Master of Business Administration» - «Operatsionniy menedzhment dlya OAO «NK «Rosneftj»

2014 year of admission